Hollufgårdskolen

Hollufgårdskolen

Hollufgårdskolen er et helhedsorienteret læringstilbud med sigte på uddannelsesparathed, fremtidig arbejdsmarkedstilknytning og selvforsørgelse. Skolen indgår som en del af en helhedsorienteret indsats omkring den unge og dennes familie. Undervisningen foregår som oftest 1 til 1 og vil blive tilrettelagt efter elevens behov.

 

Målgruppe

Visiterede unge i alderen 14-18 år:

 • Med mangelfuld skolegang/mangelfuld tilknytning til arbejdsmarkedet
 • Med grænsesøgende og ofte udadreagerende adfærd.
 • Med en kompleks og i mange tilfælde omfattende børn- og ungesag på baggrund af forskelligartede problemer typisk af social karakter
 • Med en adfærd der ofte er karakteriseret af kriminalitet og misbrug

Som aldersangivelsen antyder, kan eleverne ligge både inden for og uden for den undervisningspligtige alder.
 

Indsatsens indhold

Skolen bygger i sin hverdag på individuelle læringsforløb, der er centreret omkring emne- og projektforløb samt faglig træning. Afgangsprøver, praktikforløb, at gøre de unge uddannelsesparate og støtte dem til et fornuftigt fritidsliv er også vigtige dele af skolens virke.

Skolen prioriterer opbygningen af relationer til den unge og inddragelse af ressourcer og personer med relevans for den unges udvikling samt medvirken til realiseringen af mønsterbrydning.

 

Samarbejde

Der er en løbende og tæt dialog mellem Hollufgårdskolen og de relevante kommunale instanser, der er vedrører den unges liv.

Skolens indsats skal understøttes af en tværsektoriel tænkning, som udnytter de tværfaglige ressourcer bedst muligt.  

Der tilknyttes særlige ressourcer fra UUO og SPPR.

I forbindelse med eventuelle misbrugsproblematikker samarbejder skolen med relevante kommunale samarbejdspartnere, f.eks. Behandlingscenter Odense, Ungeafdelingen.

 

De unge, der er tilknyttet CFU, har en casemanager, som har hovedkoordineringsansvaret i forhold til den socialfaglige del.

En del af de pædagogiske ressourcer skal bruges i tæt samspil med de socialfaglige instanser. Dette for at sikre en opbakning til unge, der ikke møder eller går før tid, en opbakning til de unge efter skoletid og en opbakning til de unge i ferieperioder. Denne indsats skal udvikles i et forpligtende samarbejde mellem Hollufgårdskolen, CFU., BUR og BSF

De enkelte unge vil desuden ofte have deres egen støtte/kontaktperson, som forventes at indgå i den koordinerede indsats.

 

Procedure for visitation til Hollufgårdskolen

Visitation til Hollufgårdskolen foregår via Specialpædagogisk Rådgivning, SPPR.

 

Indhold

I vores arbejde med de unge vil vi aktivt udnytte, at Hollufgårdskolen er en del af den samlede vifte af dag- og fritidsundervisningstilbud i UngOdense.

Elevplaner SPES vil blive udarbejdet 2 gange årligt. Disse planer vil indeholde mål for den faglige, personlige og sociale udvikling. Elevplanen vil være omdrejningspunktet for dialogen og det tætte samarbejde med den unge, familien, og sagsbehandlere.

Dialog og løbende justering/optimering er et ”must” i arbejdet med den unge. Skolen ønsker at være på forkant med den udvikling, den unge er i, og skolen arbejder for at kunne fremstå både kompetent og handlingsorienteret.

Skolen forsøger at arbejde ud fra et mål om, at skolegangen skal give mening for den enkelte unge, dennes familie og alle parter i det professionelle felt. Derfor håber vi på en høj grad af fleksibilitet i den måde, hvorpå de professionelle aktører samarbejder på.

 

Personale

Skolens personale udgøres af:

1 områdeleder

4 lærere

4 pædagoger

 

Personalegruppen og dens sammensætning er karakteriseret af stærke og mangfoldige ressourcer og af stor vilje til at finde vejen for og med den unge.

Et professionelt og målrettet team, som løfter i flok – også sammen med andre relevante aktører omkring de enkelte unge.

 

Procedure for visitation til Hollufgårdskolen

Visitation til Hollufgårdskolen foregår via SPPR

Indstillingen laves i et samarbejde mellem sagsførendes PPR-psykolog i sundhed og forebyggelse og myndighedssagsbehandler (eller case manager i CFU).

Visitationen følger den proces, der er gældende ved visitation til skoletilbud uden for folkeskolens almene del, og der indsendes indstillingsmateriale bestående af:

 • Indstillingsskema - udfyldt af sagsførende SPPR-psykolog og med underskrift fra skolens leder og forældre 
 • Pædagogisk-psykologisk vurdering 
 • Pædagogisk proces- og statusbeskrivelse, som er udfyldt af pædagog- og lærerteam, elev og forældre 
 • Resultater fra relevant kognitiv testning og evt. anden testning 
 • Resultater af relevante faglige prøver 
 • § 50 undersøgelse/familieplan 
 • Indstilling og handleplan fra myndighedssagsbehandler (eller case manager i CFU)

Indstillingsmaterialet skal være kendt af forældrene.

 

Fag

Undervisningen tager udgangspunkt i folkeskolens fagområder, der tilrettelægges med særlige hensyn til elevernes indlæringsforudsætninger.

 

KONTAKT

Leder:

Lorea Alberdi Platz 

Telefon: 20 37 64 77

E-mail: lorap@odense.dk

 

ADRESSE

Hollufgårdskolen

Hollufgårdsvej 187

5220 Odense SØ

Find vej

 

VEJLEDNING

UUO vejleder

Bettina Ring

Mobil: 24 88 56 75

Mail: bki@odense.dk

 Senest opdateret 07.12.2022 11:21 af MUSCH

Apricore logo