Alléskolen

 

I UngOdense er vores Ungesyn: ”Vi bestræber os på, at alle unge skal opleve sig set, hørt, forstået og taget alvorligt – og vi tror på, at alle unge gerne vil deltage, udvikle sig og bidrage, hvis de får mulighed for det. 

Dette anerkendende og demokratiske ungesyn er baggrunden for al vores arbejde med de unge.

 

Alléskolen er et skoletilbud for unge fra 7.-10. klasse, og et skoletilbud som den unge bliver visiteret til gennem skoleafdelingens visitationsudvalg.

 

Alléskolen ligger på Niels Bohrs Allé, hvor vi deler hus med UngOdenses sekretariat og nogle af Ungdomsskolens 10. klasser.

 

Vi har vores egen afdeling, hvor lokalerne er delt op, så der altid er plads til både at lære, arbejde og dyrke fællesskabet, ligesom der er plads til at trække sig for at være lidt for sig selv eller arbejde alene. Vi har nogle dejlige udenomsarealer, som vi benytter stort set dagligt til div. fysiske aktiviteter i form af sport, leg og gåture.

 

Vi underviser primært i dansk, matematik, engelsk, madkundskab, billedkunst og samfundsfag, men har også mulighed for at undervise i andre fag, hvis den unge er parat. Alle unge har mulighed for at gå op til Folkeskolens bundne prøver i 8. og 9. klasse og de frivillige prøver i 10. klasse, hvis den unge er parat til dette.

 

Mange af vores unge gør brug af den udvidede mulighed for praktikforløb, der i stor grad er afklarende for den unge ift. videre ungdomsuddannelse, job og arbejdsmarkedsforståelse.

 

Alle unge har deres egen kontaktvoksen, der koordinerer samarbejdet mellem hjem, netværk og skole og som den unge oftest også får en særlig tilknytning til.

 

Vi har et fast ugeskema, så de unge har overblik over, hvad dagen rummer af fag. Dette giver dem en følelse af genkendelighed og overblik og derved tryghed og ro, der skaber en god grobund for læring. Når det giver mening ift. til undervisning og læring har vi ture ud af huset.

 

Didaktik og pædagogik 

Alléskolens målsætning er at få alle vores unge positivt videre i uddannelse eller job ved systematisk at afdække og støtte de unge i udviklingen af deres sociale, personlige og faglige kompetencer. Vi arbejder med fokus på fællesskabet, ressourcer og succeser.

 

I samarbejde med den enkelte unge og dennes familie opsætter vi individuelle mål og delmål for både de faglige, de sociale og de personlige kompetencer og arbejder kontinuerligt hen imod målene. Det er vigtigt for os, at de unge lige så langsomt vænner sig til at tage ansvar for egen læring, og at de bliver bevidste om konsekvenserne af egne valg og adfærd. Dette gøres gennem en konstant italesættelse og synliggørelse af progression og resultater, samt via en miljøterapeutisk tilgang og neuroaffektiv forståelse af de unges adfærd og handlinger.     

 

Vi er delt op i to-tre mindre hold. Holdene er dannet ud fra faglige og sociale kriterier. Til hvert hold er der tilknyttet to til tre voksne, der både består af pædagoger og lærere.

For at øge motivationen og koncentrationen, har vi en varieret hverdag.  

  • I løbet af dagen er der indlagt fælles pauser, der bruges sammen med personalet. Vores aktiviteter i pauserne har til formål at øge socialiseringen og relationerne på kryds og tværs blandt de unge. Her trænes der turtagning, rummelighed, positiv kommunikation, konflikthåndtering m.m. Vi laver morgenmad og frokost sammen hver dag.

  • Vores undervisning er emneorienteret og tilpasset den enkelte unge, så alle føler succes, mestring og mod på mere. Vi arbejder med Time-timer, der er med til at visualisere struktureringen i undervisningen. Denne tidsvisualisering giver de unge overblik og ro. Efter aftale med personalet har de unge mulighed for ”hjernepauser” i løbet af undervisningspassene.

  • Vi arbejder kontinuerligt på at balancere mellem individet og fællesskabet. Gennem italesættelse og spejling arbejder vi med, at de unge lærer deres egne styrker og udfordringer at kende, samt strategier til at håndtere udfordringerne, så de kan finde deres egen positive plads i fællesskabet, samt rumme og anerkende andres. Vi møder altid den unge gennem low arousal for at forebygge og håndtere eventuelle konflikter.

Samarbejde 

Vi prioriterer, at der skabes en tæt kontakt til hjemmet og øvrige aktører i den unges liv. Medarbejdere og ledelsen på Alléskolen forpligter sig på og forventer, at forældre indgår i et konstruktivt samarbejde mellem skolen og hjemmet. Det er vigtigt for den unges udvikling og læring, at forståelsesrammen er fælles mellem hjemmet og skolen.  

 

Vi afholder jævnligt møder med familie og netværk, der kan bestå af sagsbehandler, kontaktperson, vores skolepsykolog, uddannelsesvejleder, kontaktperson, familiebehandler, misbrugskonsulent m.fl. På disse møder laver vi status på trivsel og læring i både skoleregi som i fritiden, og tilretter målene, så de passer til situationen og den unges virkelighed.

KONTAKT

Leder:

Lorea Alberdi Platz 

Telefon: 20 37 64 77

E-mail: lorap@odense.dk

 

ADRESSE

Alléskolen

Niels Bohrs Allé 210

5220 Odense SØ

Find vej

 

VEJLEDNING

UUO vejleder

Merete Lund

Mobil: 24 88 56 60

Mail: merlu@odense.dk

 Senest opdateret 07.09.2023 10:50 af MUSCH

Apricore logo