Om os

 

Velkommen til UngOdense – ungdomsskolen i Odense Kommune

nba210

I UngOdense har vi særligt fokus på unge og deres interesser. Vi dyrker sociale fællesskaber, talenter og nye strømninger inden for ungdommens kultur og interesser. Vi har øje for at styrke unges sociale liv og deres kompetencer til fremtidig uddannelse og job. 

 

UngOdense har mange forskellige typer af tilbud, som alle er for børn og unge: ungdomscentre, fritidsundervisning, dagundervisningstilbud, fritidsvejledning og andre former for projekter og samarbejder. Herunder er en kort gennemgang af de overordnede tilbud som UngOdense omfatter.

 

Ungdomscentre:

I UngOdense er der 10 Ungdomscentre: Camp U, Hjallese, Højstrup, Kroggård, Rosengård, Skibhus, Spillestedet, Tornbjerg, Østre Plads, Odense SV, som er fritidstilbud til børn og unge i alderen 11-18 år.

Nogle ungdomscentre har derudover også et lokalt aktivitetssted for unge i 5. og 6. klasse tilknyttet. Aktivitetsstederne er i følgende lokalområder: Agedrup, Højby, Skt. Klemens, Korup, Ubberud, Stige, Fraugde og Rasmus Rask.

Ungdomscentrene og aktivitetsstederne har et fedt ungemiljø, hvor der kan prøves kræfter med alt fra at køre mountainbike, dyste i e-sport, tage på outdoor-adventure, spille bold, skate eller udfolde sin kreativitet inden for kunst, dans, musik, teater, håndværk, design mm.  

Læs mere om Ungdomscentrene her. 

 

Fritidsundervisning:

Fritidsundervisningen er en lang række tilbud for unge fra 8. klasse til 18 år, med vidt forskelligt indhold. Der er både korte og lange forløb indenfor en bred vifte af emner, som fx dans, natur og fritidsliv, medier og teknologi, bæredygtighed og mad.

Læs mere om Fritidsundervisningen her

 

Dagundervisningstilbud:

UngOdense omfatter en række 10. klassetilbud på forskellige lokationer i byen. De forskellige 10. klasser har hver deres profil, som alle forbereder de studerende til en fremtid i uddannelse og job.

Læs mere om 10. klasse her

 

Derudover omfatter UngOdense en række særlige læringstilbud for elever med personlige, faglige og/eller sociale udfordringer.

Læs mere om Særlige Læringstilbud her

 

Fritidsvejledning:

Fritidsvejledningen er ungdomsskolens indsats med at støtte børn og unge i at skabe en aktiv fritid. Fritidsvejledningen samarbejder med skolerne i Odense Kommune.

Udover fritidsvejledning yder de lokale Fritids- og Forebyggelsesteams en særlig indsats overfor sårbare børn og unge, som har brug for en målrettet indsats for at blive inkluderet i en fritidsaktivitet.

Læs mere om fritidsvejledningen her

 

Projekter og samarbejde:

Udover ovenstående omfatter UngOdense også en række forskellige projekter og samarbejder. Dette omfatter både særlige lokaliteter som Grejbanken og Odense Street House, men også forskellige projekter og tilbud, som fx Læring for Fremtiden og SSP samarbejdet. 

Læs mere om vores projekter og samarbejder

 

Kontakter og adresser

Her kan du finde kontakter på ledelsen og sekretærerne samt adresser på alle vores matrikler. 

 

 

Organisationsdiagram

Struktur 9 udkast
 

Vision og målsætninger

Arbejdsgrundlag for UngOdense 2019-20

 

Arbejdsgrundlaget beskriver den grundlæggende holdning til unge som UngOdense vil kendes på. Samtidig nævnes en række af de vigtigste indsatser i 2019-20.

 

Ungdomsskolelovens formålsparagraf

Ungdomsskolen skal give unge mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber, give dem forståelse af og dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til at give deres tilværelse forøget indhold samt udvikle deres interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund.

 

Vision for UngOdense

UngOdense skal kendes som frontløber på fritids-og læringsområdet, når det drejer sig om at udfordre og motivere børn og unge til at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse, job og et aktivt medborgerskab.

 

Derfor skal UngOdense altid stræbe efter at:

 • Sikre at alle kommunens børn og unge har en plads i positive fællesskaber. 
 • Være dén foretrukne samarbejdspartner i forhold til børn og unges fritid og læring.
 • Vi opleves som en professionel og fleksibel organisation med mod og handlekraft.
 • Være en organisation, der løbende søger nye veje til øget kvalitet, læring og udvikling.

 

Ungesynet i UngOdense

Vi bestræber os på, at alle unge skal opleve sig set, hørt, forstået og taget alvorligt – og vi tror på, at alle unge gerne vil deltage, udvikle sig og bidrage, hvis de får mulighed for det.

 

Kerneopgave/mission

UngOdense varetager drift, udvikling og koordinering af: ungdomscentre, temabaserede aktivitetssteder, dagundervisning, fritidsundervisning, fritidsvejledning, events og aktiviteter lokalt og på byplan målrettet børn og unge i Odense.

UngOdense opbygger og nytænker meningsfulde og attraktive fritids– og læringsfællesskaber med og for børn og unge, og som giver dem mulighed for at afprøve og udvikle deres drømme og visioner.

 • Det gør vi ved sammen med børn og unge at skabe en palet af aktiviteter, hvor de stifter bekendtskab med anderledes læringsformer, aktiviteter i autentiske læringsmiljøer, dannelse, betydningen af sundhed og fysisk udfoldelse.
 • Det gør vi i samarbejde med lokale foreninger, skoler, uddannelsesinstitutioner, lokalområder og frivillige m.m. for at skabe den bedst mulige sammenhæng og kvalitet i aktiviteterne.
 • Det gør vi ved løbende at justere vores indsats i forhold til Børn- og Ungeforvaltningens prioriterede indsatsområder pt: Dannelse, Sprog, Tidlig indsats, Uddannelsespolitikken og ”Børn i Robotbyen” samt de øvrige relevante politikker og strategier i Odense Kommune fx: Vækststrategien, arbejdet med FNs 17 Verdensmål og borgerinddragelsesstrategien.

 

De vigtigste målsætninger for UngOdense 2019-20

 

Udvikling af attraktive fritids- og læringsmiljøer

Vi skaber attraktive og udviklende fritids- og læringsmiljøer, der tiltrækker, fastholder og motiverer børn og unge.

Det betyder at:

 • Vi opbygger en stærk faglig kultur, hvor der er mod til at afprøve nye metoder og tænke læring på nye måder.
 • Vi arbejder forebyggende med henblik på at fremme børn og unges trivsel.
 • Vi styrker fritidsvejledningsindsatsen og handler på den opsamlede data og igangsætter målrettede aktiviteter.
 • Vi styrker indsatsen i forhold til at gøre flere unge i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse.
 • Vi understøtter tidlige indsatser i forhold til børn og unge, der ikke trives i folkeskolen.
 • Vi udvikler en ny strategi for fritidsundervisningen blandt andet med fokus på tilbud til særlige målgrupper.

 

Styrket fokus på dannelse, demokrati og aktiv inddragelse

Vi styrker børn og unges livskompetencer, herunder faglige og sociale færdigheder, samtidig med at vi gennem aktiv inddragelse udvikler børn og unges kompetencer til at kunne agere på livets mangfoldige arenaer.

Det betyder at:

 • Vi understøtter og faciliterer børn og unges egne ideer med afsæt i deres motivation, interesse og engagement.
 • Vi involverer os lokalt, nationalt og internationalt i demokratiaktiviteter.
 • Vi arbejder med at opbygge beslutningsstrukturer og arbejdsgange, som fremmer unges medindflydelse.
 • Vi prioriterer indsatser som styrker børn og unges teknologiforståelse.
 • Vi arbejder for at styrke unges kendskab og handlekompetence i relation til bæredygtighed og FN´s 17 Verdensmål.

 

Øget opmærksomhed på kompetenceudvikling og social kapital

Vi vil styrke en professionel læringskultur, der understøtter medarbejderne i deres arbejde med at løfte kerneopgaverne, og fremmer udviklingen af et godt samarbejde og en høj social kapital i hele organisationen.

Det betyder at:

 • Vi er nysgerrige på hinandens praksis og har fokus på kompetenceudvikling, videndeling, teamudvikling, sparring og feedback både på medarbejder- og ledelsesniveau.
 • Vi prioriterer sociale arrangementer, der styrker fagligheden og fællesskabet på tværs af organisationen. 
 • Vi arbejder i fællesskab for et internt samarbejde baseret på tillid, respekt og konstruktiv dialog samt for at optimere udnyttelsen af medarbejderressourcer på tværs i organisationen.
 • Vi har fortsat høje ambitioner for alle ansattes trivsel.

 

Samskabelse, fordi det giver helhed og kvalitet i indsatserne

Vi er en fleksibel og opgaveparat samarbejdspartner, der aktivt afsøger mulighederne for at nytænke partnerskaber, udbygge eksisterende og etablere nye for at udvikle og forbedre vores tilbud og aktiviteter, så børn og unge får den bedst mulige start på ungdoms- og voksenlivet.

Det betyder at:

 • Vi udvikler og styrker vores fælles fundament igennem øget fokus på det tværgående samarbejde mellem afdelingerne, og imellem afdelingerne og Udviklings- og projektafsnittet og sekretariatet.
 • Vi afsøger vedvarende mulighederne for samarbejde og udviklingstiltag med foreninger, folkeskoler, uddannelsesinstitutioner, de boligsociale helhedsplaner, kulturliv, erhvervsliv, øvrige kommunale parter, forældre, relevante lokalområder, frivillige, ungegrupper m.fl.
 • Vi vil med afsæt i helhedsorienterede og meningsfyldte indsatser for vores målgruppe gå foran i bestræbelserne på at involvere og engagere os lokalt og på byplan.

 

Udvikling af metoder til dokumentation og evaluering

Vi dokumenterer og evaluerer vores arbejde, fordi det gør os i stand til at opsamle erfaringer og dele viden i organisationen og anvender det som et centralt element i at udvikle praksis og styrke kvaliteten i vores tilbud til børn og unge.

Det betyder at:

 • Vi udvikler og anvender relevante dokumentations- og evalueringsmetoder. Fx i Dagundervisningen inspireret af ”Sammen om kvalitet”.
 • Vi prioriterer en øget brug af relevante data og bruger disse data i dokumentation og evaluering i forhold til at afprøve og udvikle vores aktiviteter, fx via elevevaluering.
 • Vi formidler den indsamlede viden og resultater til relevante parter internt og eksternt.

 

Effektiv og tydelig kommunikation

Vi yder en professionel og tydelig kommunikationsindsats over for vores kerneinteressenter; børn, unge, forældre og medarbejdere samt over for vores samarbejdspartnere, således at vi fremmer et bredt kendskab til UngOdenses tilbud og resultater.

Det betyder at:

 • Vi udarbejder en samlet kommunikationsstrategi for UngOdense, med særlig fokus på kommunikation via sociale medier og intern kommunikation.
 • Vi kommunikerer via forskellige relevante kommunikationsplatforme, således at vi kan målrette vores kommunikation til forskellige målgrupper og nå bredt ud.
 • Vi prioriterer ressourcer til kommunikation både centralt og lokalt.

 

Hvordan arbejder vi med arbejdsgrundlaget?

Arbejdsgrundlaget udleveres til alle ansatte og kan indgå i MUS/TUS/LUS.

Alle ansatte er forpligtet på at arbejde efter målsætningerne i Arbejdsgrundlaget og sætte gang i den nødvendige udvikling både i egen afdeling og på tværs af UngOdense. Lokalt bør der laves konkrete handlingsplaner.

Minimum hvert halve år er der et statuspunkt om Arbejdsgrundlaget i Strategisk Lederforum og minimum en gang årligt i den store ledergruppe.

 

Således vedtaget af Strategisk Lederforum den 7/1 2019.

 

Vi arbejder øvrigt i henhold til de af Odense Kommunes vedtagne og relevante politikker og strategier blandt andre:

 • Ungdomsskolepolitikken
 • Børn og Ungepolitikken, Sammen på spring
 • Fritidspolitikken
 • Kulturpolitikken
 • Civilsamfundsstrategien
 • Lige muligheder i livet - strategi for børn og unge i udsatte positioner
 • Ungestrategien

 


 

 

Bestyrelsen

Bestyrelsen i UngOdense 

UngOdense har i foråret 2018 fået udpeget sin første bestyrelse. Bestyrelsen består af repræsentanter fra Byrådet, arbejdsmarkedets parter, ungdomsuddannelser, foreningslivet, medarbejdere og elevrepræsentanter mm

 

Bestyrelsen 2018-2020 består af:

Odense Byråd, Marlene Ambo-Rasmussen

Odense Byråd, Hjalte Daniel Hansen

LO Fyn, Henrik Jensen

Odense Håndværker og Industriforening, Frank Wulf

Folkeoplysende foreningsliv, 

Folkeoplysende foreningsliv, Charlotte Veppler, Fjordager IF, næstformand

Ungdomsuddannelserne, Mulernes legatskole, Torben Jakobsen

Ungdomsuddannelserne, Syddansk Erhvervsskole, Lars Havelund, formand

Medarbejderrepræsentant, Thomas Jensen

Medarbejderrepræsentant, Even Berg

Elevrepræsentant, Amalie Jegind Møllerhøj

Elevrepræsentant, Frida Haastrup-Andersen

Elevrepræsentant, Saiem Yousaf

Lokalt udpeget Pernille Wessel Risingskolen                                                                                                    Ledelsen i UngOdense, Carsten Djursaa

Ali Vural (sekretær)

 

Bestyrelsen mødes 4-6 gange årligt og har følgende opgaver:

 • medvirke i fastlæggelsen af de overordnede mål og rammer for udviklingen af ungdomsskolen
 • understøtte involveringen af lokale samarbejdspartnere
 • understøtte ungdomsskolens opgave som en væsentlig kommunal aktør på ungeområdet, både lokalt, regionalt og på byplan
 • understøtte et tydeligt ungefokus
 • være sparringspartner for ledelsen i ungdomsskolen
 • godkende ungdomsskolens overordnede budget
 • sende en repræsentant til Ungekontaktudvalget i regionen
 • udarbejde relevante høringssvar

 

Bestyrelsen kan kontaktes via ungdomsskoleleder Carsten Djursaa, cdj@odense.dk eller 24 25 64 30

 

 


 

 

Ledelsesgrundlag

 

Ledige stillinger

 

Lyst til at arbejde i Ungdomsskolen?

Ledige stillinger vil blive offentliggjort på Odense Kommunes hjemmeside

Allerede ansatte i Odense Kommune kan se ledige, interne stillinger på intranettet for medarbejdere. 

Vil du gerne arbejde med unge mennesker, og vil du være med til at gøre en forskel. Er du ved at uddanne dig inde for det sociale område? I øvrigt - et meningsfuldt arbejde med unge kan også være med til at du udvikler på dit CV...

 

Underviser i fritidsundervisningen?

I vores fritidsundervisningstilbud forsøger vi hele tiden at have fingeren på pulsen i forhold til, hvad der rør sig blandt de unge.Har du et godt forslag til et spændende undervisningshold, så kontakt en af de fire ansvarlige for fritidsundervisningen: 

 

Fritid og Læring, Region Vest: 

Karsten Damgaard, mobil 2910 7124, mail kada@odense.dk

Maria Friis, mobil: 45 26 12 78, mail: mnh@odense.dk

 

Fritid og Læring, Region Syd:

Jan Mikael Hansen, mobil: 23 39 99 15, mail: jamh@odense.dk

 

Fritid og Læring, Region Nord:

Peter Albrektsen, mobil: 24 45 60 40, mail: paal@odense.dk.

 


 

 

PersondatapolitikSenest opdateret 29.07.2020 09:05 af MBG

Apricore logo